NEWASA

CATHOLIC ASHRAM

Newasa – 414 603
Dist. Ahmednagar
Tel. No. (02427) 241049

Clergy:
Fr. Prakash Raut : Parish Priest

Erected :
Catholics : 4000

Institutions:
Parish organizations: